Język angielski dla finansów – poziom od B2-C2

Księgowość, sprawozdawczość, audyt finansowy

– rachunkowość pojęcia, 'double-entry’ system, debit, credit, cykl rachunkowości, dokumenty księgowe, transakcje, błędy i korekty
– międzynarodowe standardy rachunkowości,
– zasady w rachunkowości: memoriału, ciągłości działania, itd.,
– rodzaje kosztów,
– podatki – PIT, CIT, VAT, inne
– amortyzacja,
– rodzaje środków trwałych,
– przygotowanie budżetu,
– bilans – aktywa rzeczowe, WNIPy, pasywa, kapitały, rezerwy, zapasy, utrata wartości, należności – AR, zobowiązania – AP,
– rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny i porównawczy, zasada memoriału, przychody, rodzaje kosztów, sprawozdanie z dochodów całkowitych, wskaźniki
– rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia i pośrednia, działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa, informacja dodatkowa, 

– leasing – operacyjny, finansowy

– przygotowanie językowe do egzaminów ACCA(the Association of Charted Certfied Accountants) 

Angielski dla Księgowości

Bankowość

– pieniądz, finanse osobiste
– bankowość detaliczna, rachunek osobisty, produkty bankowe, rachunek oszczędnościowy, karty płatnicze, kredytowe, depozyt, kredyt, pożyczka, fundusze emerytalne, powiernicze, bankowość elektroniczna, itp.
– banki inwestycyjne, IPO, doradztwo, emisja akcji, przejęcia i fuzje, zarządzanie ryzykiem, itp. 
– bank centralny, polityka pieniężna, podaż pieniądza, pieniądz fiducjarny, inflacja, 
– stopy procentowe, 
– rynki pieniężne, instrumenty finansowe
– kredyty i pożyczki,
– fundusze hedgingowe,
– produkty strukturyzowane.

bankowosc

Finanse przedsiębiorstwa

– gromadzenie kapitału, 
– akcje, akcjonariusze, ceny akcji,
– obligacje,
– instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, swap’y,
– zarządzanie aktywami,
– fundusze inwestycyjne,
– fuzje i przejęcia,
– wykup kredytowany,
– planowanie finansowe,
– typy spółek, odpowiedzialność, przepisy finansowe,

– wskaźniki finansowe, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie kosztami,

– prezentacja wyników finansowych przedsiębiorstwa

English for Business