Język angielski dla finansów – poziom od B2-C2

Księgowość i sprawozdawczość

– cykl rachunkowości,
– międzynarodowe standardy rachunkowości,
– zasady w rachunkowości: memoriału, ciągłości działania, itd.,
– rodzaje kosztów,
– podatki,
– amortyzacja,
– rodzaje środków trwałych,
– przygotowanie budżetu,
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– rachunek przepływów pieniężnych

– przygotowanie językowe do egzaminów ACCA(the Association of Charted Certfied Accountants) 

Angielski dla Księgowości

Bankowość

– finanse osobiste
– bankowość detaliczna, 
– banki inwestycyjne,
– bank centralny,
– stopy procentowe,
– rynki pieniężne,
– podaż pieniądza i kontrola,
– kredyty i pożyczki,
– fundusze hedgingowe,
– produkty strukturyzowane.

bankowosc

Finanse przedsiębiorstwa

– gromadzenie kapitału,
– akcje, akcjonariusze, ceny akcji,
– obligacje,
– instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, swap’y,
– zarządzanie aktywami,
– fundusze inwestycyjne,
– fuzje i przejęcia,
– wykup kredytowany,
– planowanie finansowe,
– przepisy finansowe.

English for Managers

Język angielski dla prawników – poziom od B2-C2

– prawo spółek (zakładanie spółki i zarządzanie, kapitalizacja, spin-off’y, etc.),
– prawo kontraktowe,
– prawo pracy,
– sprzedaż towarów,
– nieruchomości,
– własność intelektualna,
– prawo upadłościowe, dłużnik-wierzyciel,
– prawo konkurencji,
– prawo deliktu,
– spór sądowy,
– prawo międzynarodowe.

Job Interview

Język angielski dla HR / payroll – poziom od B1-C2

Human Resources

– strategia HR,
– pozyskiwanie pracowników i zarządzanie talentem,
– szkolenia i rozwój,
– mentoring i doradztwo,
– rozwój oraz ocena pracownicza,
– procedury dyscyplinarne oraz zażalenia,
– wynagrodzenie.

human

Payroll

– system Payroll,
– procedury i kontrola,
– najlepsza praktyka,
– wynagrodzenie,
– potrącenia i zaliczki,
– podatki,
– dokumentacja,
– regulacje prawne.

payroll

Język angielski sprzedaż i obsługa klienta – poziom od B1-C2

– spotkanie z klientem,
– pozyskiwanie nowych kontaktów,
– targi handlowe,
– sales pitch,
– oferta,
– udane negocjacje,
– zamówienia,
– obsługa klienta, problemy, skargi.

sprzedaz